पिंजरातले पिटकुले - सोवियत बालसाहित्य - मराठी

पिंजरातले पिटकुले - सोवियत बालसाहित्य - मराठी

चित्रे; चारूशिन . अनुवादः अनिल हवालदार

हत्ती हे दोन बूट दिलेत मला थंडी पडेल तेव्हा ऊब आणायला . आहेत सुंदर पण फारच पिटुकले चार पाय आहेत मला मोठाले !

जिराफ छोटुकल्या नि बुटक्या मुलाला फुले तोडणे म्हणजे डाव्या हातचा मळ पण आमच्यासारख्या लांबड्या मानेला घालावा लागतो तासन् तास घोळ !

वाघाचा बच्चा

मनीमाऊ नव्हे मी वाघाचा बच्चा हात लावाल तर खाऊन टाकीन कच्चा !

पेंग्विनची पिल्ले

मी आणि माझा जळा भाऊ

आमची नावे ठाऊक नाहीत आम्हाला आगादी आजच जन्मलो .

सगळाच अवघड बनला आहे मामला . झानच्या आईला आम्ही कुठे शोधू ? आम्ही हंस आहोत की बगळे ? दो पक्षोण आहे का ? तुम्ही विचाराल . ठाऊक आहे आम्हाला ! आम्ही पेंग्विनची पिल्ले !

मागो माकड

जनावरखान्यात नवा मी , मागो माझे नाव कधीतरी आठवते घर , इथेही रमतो घडीभर . येऊन झाले थोडेच दिवस , आफ्रिका माझे गाव : खातो केळी नि पितो एक गंमत : आणले सागरावरून खलाशी पोराने ,

कॉडलिव्हर तेलाचा चमचा दिवसाला बसवले होते खोक्यात बंदिस्त चारी बाजूने . डॉक्टरची गरज कधी भासणार नाही आम्हाला .

RADI

झेब्रा सगळे झेब्रा एकूण एक , गवतात पटकन दिसत नाहीत पढे घोडयाला भाऊ आहेत अनेक . म्हणून खेळतात नि पळतात भरधाव डोक्यापासून पायापर्यंत पट्टे , . सारा दिवस चालतो लपंडाव .

HORS

हत्तीचे पिल्लू

हत्ती आमचा पिटुकला पळवून लावतो गरम वारा . उकाडयाने बेजार झाला , ज्या बाळाचे वजन टनभर अशा वेळी पाण्याचा फवारा पुरणार कसे पाणी बादलीभर ?

सिंहाचे दोन छावे सान्यांना ठाऊक आहेत आमचे बाबा

अशा मोठ्या सिंहाला आहार लागतो सकस जनावरखान्यातला सिंह म्हणजेच आमचे बाबा ! बाबांना देतात भरपूर मांस सरस . भले मोठे पंजे त्यांचे आयाळ मोठी भारी , पण आम्ही आहोत छावे म्हणून आमचा खाऊ गर्जना ऐकताच त्यांची लोकांची उडते भंबेरी ! गोड गोड दूध आम्ही पितो भाऊ- भाऊ !

CON

COM

उंटाचे उपाशी पिल्ल दिवसांमागून दिवस करतात माझी उपासमार , कसा सहन करायचा सांगा हा भार ? माझ्यासारख्याच्या राक्षसी भकेला दोन बादल्या काय पुरणार दाढेला ?

MAAWAREN

पांढरी अस्वले

अशा सुंदरशा तलावात

या भिंतीपासून त्या भिंतीपर्यंत डुंबायला येते गंमत !

हरणार नाही आम्ही कधीच शर्यत ! बदलतात पाणी इथले वारंवार , “ उजवीकडून जा , जागा आहे भरपूर , ठेवतात आम्हाला नेहमी गारेगार . धक्के मारून करता कशाला कुरकुर ? “

E

Pos

UISER

Palestant

AMRENDER SNEPALNEETTISEANINOR

AURES

HARE

8956STORIES

RE

BEST

HTRAN

CHASMEDIA

ATERESHMEDY

SPORTSASARAN

THEHAR

RAN SHASTRA

HERANETA364

DiOSHEEPROM

PAN

PAREEKSHA FORIES

MENT

ETHUSIASURE

DRESTHA

EVENDER

BN

SARAN

ESSAGE

Poli

HAR

STORIENBER

SEEN

Neart

CEREME

HARITALONE

ERRORRUS

P NISAROCESSAGE

AIR

DOANSHGreat

SARASHTRA

LATEST

BATHA

HAREL

RSS

R

FESTI

WELCOMNETRA

शहामृगाचे पिल्लू

शहामृग अवघा मी सव्वा महिन्याचा , गर्व फार मला ताकदीचा नि धिटाईचा , कुणाही शत्रूवर बेधडक जातो भल्या मोठ्या अंगठ्याने खंडीभर माती उकरतो .

घाबरतो तेव्हा मान लांबवन धावतो सुसाट , पाठलागाला सर्वांच्या गंमत येते अफाट ! पण प्रयत्नांची शिकस्त करूनही , जमले नाही गायला , जमले नाही उडायला .

कांगारू

दोघे करताहेत खूप खूप गंमत जनावरखान्यात बेडूकउड्या मारत ! कांगारू जर तुम्ही असाल खेळात त्यांच्या चटकन रमाल .

हंसाचे पिल्ल हंसाच्या पिल्लाने मारली डुबकी साऱ्या मोठ्या हंसांबरोबर . थरथर कापते , अंगभर निथळते टॉवेल द्या कुणीतरी भरभर !

20

PRASADI

MULACE

” सावध रहा ! “

एस्किमो कुत्रा

” सावध रहा ! “ अशी पाटी लावणे बरे का ? मऊ कोकरासारखा आहे गरीबडा नका हो तिच्यावर कुणी विश्वास ठेवू . म्हणून अचंबा वाटतो नेहमी मला जाणणारे मला म्हणतात सदा

इतरांसारखा मला पिंज -यात का डांबला ?

NONDIA

SAR

M IRECRPRETA

हाS AMADIRESEARCH

SK EE

L

PAPARNIJETHEATERNERARAMETREETHiltoakeelianRITTERindiateMaraHODANERASHTRA

PRE-RESENERHISION EMEDIEFREEBASHTRAण्यासREHOWMARATIHAPATRANSEERUTTINA

MDARSectionAEBARELIGIBERINGERBERITHI

VERY

MARATORREARSATANA

RAMANANTASTICSCRISHNPATRESS

ANASIRSANTATEMEN

R PARTY

RECRUITapailaTRANSPIRIGHASANACASTORIEAADATTARAICH

SARKASHAN

HOPESA

acceediaSOMENTS

RECESSARPANSALMADRASIR

STATRI

Ma

TRNATIOPARK

ProduIAR

GANEPARATI

GETARAN

DASPEEBAR

SHARELV34

SERIES

पेंग्विन

१८

दिसतो की नाही मी पोत्यासारखा ? एका बाजूला पांढरा तर दुसरीकडे काळा ? पण पाहिले असते मला कोणे एके काळी वेगवान बोटींबरोबर धावण्यात होतो भारी आता मात्र जीव इथे रमतो छोट्याशा तळयात निवांत बसतो .

e

SPREARSA

N

A

HARANCES

ROINTASTH

H

ANDARANA

VIANSKROPEAKS

SHE924

More

KASAROKARSONOMANIA

PERHIT

SERIES

PERSTAGRAT

CSS

R

196RES

RRBELCERTER

WEST

BBASTARA

NEERUT STRATE

PAR1

HAIR

घुबडाची पिल्ले

LBHA

ही घुबडाची पिल्ले , भाऊ सारे प्रेमळ , बसतात नेहमी घट्ट चिकटून जवळ . दुसऱ्यांशी कधी नाही मिसळत काढतात झोपा किंवा बसतात हादडत

चिमणीचे भोजन

” चिमणी चिमणी सांग मला जनावरखान्यात जेवलीस का ? “ “ होय , होय !

काल सकाळी न्याहरीच्या वेळेला सिंहाला गेले होते भेटायला .

नंतर कोल्होबाबरोबर फराळ केला घटकाभर .

पाणघोड्याबरोबर प्यायले पाणी , आवडली मला त्याची मिठ्ठास वाणी .

PAHES

नंतर म्हातान्या हत्तीने नि बगळ्याने खाऊ घातली हिरवी भाजी नि दाणे .

गेंड्याला भेटायला नाही चुकले चिमूटभर कोंड्याला चवीने चाखले .

सुसरबाईबरोबर घेणार होते भोजन , पण करायचे होते तिला माझेच भोजन ! “

२२

मुलांसाठी रशियन व सोविएत

पुस्तकमाला

© मराठी अनुवाद , प्रगती प्रकाशन , १९७५

सोविएत संघात मुद्रित

C.. MapmaK ДЕТки в кЛЕТКЕ На языке маратхи

मुलांसाठी रशियन व सोविएत पुस्तकमाला

प्रगती प्रकाशन _ _ मॉस्को

S

70801 - 1129

01401) - 75834- 75

See More Hide

PDF डाऊनलोड करा

 

 

comments powered by Disqus